Regulamin korzystania z serwisu Różaniec Rodziców

 1. Różaniec Rodziców jest dobrowolnym ruchem modlitwy pozostającym w pełnej łączności z Kościołem Katolickim.
 2. Strona internetowa Różańca Rodziców pod adresem: www.rozaniecrodzicow.pl służy informowaniu o modlitwie, o aktualnych działaniach i inicjatywach oraz do administrowania tworzonych za jej pośrednictwem wspólnot - róż - ze zgłoszeń indywidualnych dokonywanych za pośrednictwem formularza znajdującego się na tej stronie.
 3. Ponadto strona ta służy do zgłaszania róż rodziców organizowanych przez rodziców w społecznościach lokalnych, parafiach, rodzinach i innych wspólnotach. Róże takie może zgłaszać animator danej róży lub osoba do tego celu wskazana.
 4. Osoba przystępująca do tej formy modlitwy akceptuje nauczanie Kościoła Katolickiego i wszelkie regulacje organizacyjne jakie są zaproponowane lub będą wdrażane w czasie obecności w przypisanej sobie róży z przypisaną sobie w danym miesiącu tajemnicą. Podobnie róża zgłaszana w całości pozostaje w łączności z nauczaniem Kościoła katolickiego i w formule modlitwy Różańca Rodziców.
 5. Do Różańca Rodziców może przystąpić każda osoba posiadająca dzieci, rodzice naturalni lub adoptujący dzieci, osoby które nie mają dzieci rodzonych, ale mają dzieci chrzestne. Mogą dołączyć również takie osoby które nie posiadają dzieci ale w jakiś sposób przyjmują odpowiedzialność za dzieci innych np. nauczyciele lub opiekunowie różnych grup dziecięcych i młodzieżowych. Mogą też przystąpić osoby, które chcą dołączyć do tej wspólnoty modlitwy i po prostu wspierać innych swą modlitwą w dziele szerzenia dobra dla dzieci.
 6. W zgłoszeniu wpisujemy z racji porządkowych wyłącznie własne dzieci, chyba że mamy tylko dzieci chrzestne wówczas wpisujemy te dzieci. Osoby nie posiadające dzieci wpisują ogólne określenie dzieci za które podejmują modlitwę np. dzieci z danej szkoły, drużyny harcerskiej itp. Czynimy tak z racji porządkowych.
 7. Dzieci chrzestne i współmałżonków naszych dzieci itp. dołączamy w sposób duchowy i korzystają one w pełni z naszej modlitwy.
 8. Modlitwa Różańca Rodziców jest wzorowana na formule modlitwy Żywego Różańca i zakłada tworzenie wspólnot / róż 20 stu rodziców modlących się w intencji swoich dzieci i dzieci innych osób tworzących daną róż.
 9. Osoba przystępująca do Różańca Rodziców przydzielona jest do konkretnej róży, która ma swojego świętego patrona i przydzielona jest jej do rozważania na dany miesiąc konkretna tajemnica Różańca Świętego. Zobowiązana jest ona do odmówienia jednej dziesiątki Różańca każdego dnia.
 10. Miejsce i czas tej modlitwy jest dowolny. Tajemnice zmieniamy zgodnie z porządkiem w Różańcu, np. po 4 tajemnicy radosnej następuje 5 radosna, zaś następnie 1 tajemnica światła itd. Osoba, która odmawia pierwszą tajemnicę radosną odmawia również w imieniu wszystkich modlitwy początkowe Różańca Świetego czyli Wierzę w Boga…, Ojcze nasz … 3x Zdrowaś Maryjo … i Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu … .
 11. Przystępując do modlitwy pierwszego dnia odmawiamy AKT ZAWIERZENIA naszych dzieci w tej modlitwie, który następnie ponawiamy w łączności ze wszystkimi rodzicami w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia każdego roku.
 12. Wymianę tajemnic realizujemy samodzielnie każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego jedną tajemnice w przód.
 13. Modlimy się w intencjach szczegółowych naszych dzieci w nawiązaniu do pięciu intencji ogólnych jakie ukształtowały się w Różańcu Rodziców. Modlimy się o to:
  • Aby skutki naszych zaniedbań i grzechów nie wpływały negatywnie na nasze dzieci,
  • Aby Bóg błogosławił w życiu naszych dzieci i aby one się na to otwierały,
  • O dobre środowisko wzrastania naszych dzieci, najbliższe w rodzinie, w otoczeniu i w społeczeństwie
  • Aby dzieło Różańca Rodziców się rozszerzało, aby jak najwięcej dzieci i rodzin doświadczało błogosławieństwa tej modlitwy, również modlimy się za dzieci porzucone i odtrącone, aby doświadczyły Bożej opieki,
  • W intencji Kościoła Świętego i Ojca Świętego, aby dzieci i rodziny otwierały się na wszystkie łaski złożone w Kościele i udzielane poprzez posługę Kościoła.

  Szersze omówienie Tych intencji znajduje się w oddzielnym dokumencie dostępnym na stronie internetowej Różańca Rodziców. Zachęcamy aby się z nim zapoznać.

 14. Wszelkie dane dotyczące osoby udostępnione w trakcie dokonania Zgłoszenia osobistego lub Zgłoszenia Róży służyć będą wyłącznie w celu administrowanie i organizacji modlitwy, a także informowania o sprawach związanych z tą formą modlitwy lub zakresem formacyjnym i informacyjnym odnoszącym się do zadań modlitwy. Dane takie nie mogą być udostępniane i wykorzystywane dla celów handlowych lub komercyjnych lub innych niezgodnych z celami Różańca Rodziców.
 15. Dane przekazane do organizatora strony  www.rozaniecrodzicow.pl mogą podlegać weryfikacji i korekcji ze strony redakcyjnej w celu usunięcia wszelkich niezgodności z ideą modlitwy i błędów formalnych, językowych i literowych. Mogą one być uzupełniane, aktualizowane i korygowane za pośrednictwem redakcji strony  www.rozaniecrodzicow.pl na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia lub z przyczyn formalnych
 16. Wpis zgłoszenia indywidualnego wymaga potwierdzenia co najmniej raz na 12 miesięcy, przy czym raz na miesiąc uczestnik Różańca Rodziców otrzymuje pierwszego dnia nowego miesiąca lub ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego email z informacją o nowej tajemnicy i prośbą o potwierdzenie uczestnictwa. Potwierdzenie uczestnictwa można dokonać również za pośrednictwem zakładki Moja róża.
 17. Osoba zgłaszająca się do korzystania ze strony internetowej Różańca Rodziców akceptuje wszelki rodzaj komunikacji ze strony administratorów strony w zakresie informacji odnoszących się do spraw organizacyjnych, formacyjnych i informacyjnych związanych z modlitwą Różańca Rodziców.
 18. Animatorzy zgłaszający różę będą otrzymywać raz w miesiącu mail z treściami formacyjnymi, w celu przekazania ich członkom swoich róż. Szersza informacja o zadaniach animatorów znajduje się w osobnym dokumencie dostępnym na stronie  www.rozaniecrodzicow.pl.
 19. Rezygnacja z korzystania z serwisu strony  www.rozaniecrodzicow.pl następuje na wniosek danej osoby przekazany w sposób jednoznaczny do administrujących stroną lub na skutek braku potwierdzeń uczestnictwa przez okres co najmniej pięć miesięcy. Po tym czasie wpis indywidualny zostanie usunięty, osoba która mimo tego chce powrócić do modlitwy powinna się zarejestrować ponownie. Nie ma w takim przypadku możliwości przypisania do wcześniejszej róży.
 20. Organizatorzy, administrator i redakcja strony  www.rozaniecrodzicow.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za niewłaściwe wykorzystanie systemu i mechanizmów strony, również tych które wynikają z błędnego rozumienia znajdujących się na niej materiałów własnych i zewnętrznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za fakt wykorzystania nieuprawnionego zamieszczonych materiałów, ani za działania stron trzecich w stosunku do materiałów i samej strony.
 21. Za wszelkie kłopoty wynikające z niewłaściwego lub nieumiejętnego użycia lub korzystanie ze strony  www.rozaniecrodzicow.pl i zamieszczonych na niej mechanizmów obsługi przepraszamy, wszelkie wnioski pozwalające usprawnić obsługę i pracę można zgłaszać u administratora lub do redakcji strony.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy się kontaktować w dobrej wierze z administratorami strony:  www.rozaniecrodzicow.pl